FÖRR och NU – 1888 illustrerad läsning för hemmet

Utvalda

Förr och Nu 1888
FÖRR och NU Illustrerad läsning för hemmet
utgifven af B. Wadström Tredje Bandet 1888
Tredje bandets innehåll
Korta lefnadsteckningar och biografiska notiser
 Andersson, T. biskop 		        237, 239.
Bergström, P. Å., landshöfding. 		77, 96.
Bernadotte, Oskar, prins			3, 4.
Bildt, D. G., statsminister 			77, 95.
Boström, J. 0., kyrkoherde 			107, 108.
Brahe, Per d. y., riksråd 			125, 143.
Birgitta, svenskt 'helgon' 			26, 27
Ehrensvärd, Å., excellens 			77, 06.
von Essen, Fr., finansminister 		    77, 96.
Eugene, hertig af Nerike 			3, 5.
Gustaf I, Sveriges konung 			156. 282.
Gustaf II, 				    172, 282.
Gustaf III,				    244, 282.
Gustaf, Sveriges kronprins 			3, 4.
Gustaf, hertig af Skåne 			17, 23.
Hammarsköld, Lorenzo 			    104, 119.
Hesslén, N. biskop 			    225.
Huss, F. F., justitieråd 			252, 258.
Karl X, Sveriges konung.			208, 282.
Karl XI, 				    221, 282.
Karl XIV, 				    268, 282.
Karl XV, 				    268, 282.
Karl, hertig af Vestergötland. 		    3, 5.
Katt, D. N., kyrkoherde 			126.
Kristina, Sveriges drottning 			173, 282.
v. Krusenstierna, J. E., civilminister. 	77, 96.
Lovén, J. H., statsråd 			    77, 96.				
Lönegren, G. Generaltulldirektör. 		77, 96.
Naumann, Kr., justitieråd. 			237, 238.
Nordling, A. F., artist 			69, 72.
von Otter, K. G., sjöminister 	        77, 96.
Palmstjerna, H., krigsminister 		    77, 96.
Rodhe, E. H., biskop 			    212, 239.
Ruudgrcn, K. H., biskop 			16.
Ruth, P., kyrkoherde 			    223.
Sjöbring, P., biskop 			    237, 239.
Skarstedt, K. W., professor 		    64, 66.
Strömberg, 'I'., biskop			    252, 255.
Thunberg, K. P., professor 			184, 191
Wennerberg G. eckl.minister 		    77, 95.
Westerlund O. E. T., läkare 			101, 119.
Wretman, w., justitieråd. 			276, 282.
Örbom, K. G. A., justitieminister		237, 238.
Clementiue, prinsessa 			    36, 48
Leo XIII, påfve 				21, 23.
*Macchiavelli, N., statsman 			104, 119.
Matilda, markgrefvinna 			    137, 144. 
Pobedonoszow, M., öfverprokurator 		163, 164.
Wilhelm II, Tysklands kejsare 		    155, 157.
Ortbeskrifning, reseskildringar o. d.
Aspnäs ruiner 				    59, 60.
Borås stad 				    228, 240.
Brahehus och Brahehälla. 			36, 48, 125.
Dalarö förr och nu 	Bild 2	        202, 204.
Eksjö stad 				    151, 1G7
Enköping förr och nu	Bild 2		    100, 119.
Eriksbergs slott 			    213, 240.
Filipstad 				    245, 258.
Från Vesterbotten			    161.
Gräfsnäs slott 				    88, 96.
Japanska bilder 			    180, 184, 191, 197, 225, 239.
Kalmar domkyrka 			    277, 284.
Karlskrona för 60 år sedan 			183, 194.
Minnen från Göingebygden:
1.	Visseltofta. 2. Verum 		    220, 251.
Norden i Södern 			    1, 26, 57, 73, 103.
Prins Bernadottes bostad 			76, 95.
Torneå stad 				    129, 144.
Torshälla stad 				    176, 191.
Upsalabilder 				    257, 258, 260.
Ängsö slott				    116, 119.
Historia., kulturhistoria., bildande konst m. m.
Birgittaminnen 			        27, 28, 52, 53, 59.
Dyfvermans snögrupp 			    92, 96.
Fredenberg, A. Svenskarne i Siberien 		210, 230, 248, 274.
Hagström, A. En martyr för 'Röda boken' 	126, 162, 186
Hildebrandt, H. Våra äldre folksmycken 		233, 236.
Lönnberg, M. Träden i myt och saga 		49, 82, 102, 130.
Norges moderna litteratur, af L – d. 		178, 193.
Rysk militär 				    20, 23, 71.
Spanska Armadan 1688 			    138.
Tornerspelsförberedelser 			150, 167
Vidskepelse i Sverige: 1. Gengångare. 2. Lappskott 	199, 283.
Wikner, P. 	Tal vid en studentfest inom Upplands nation. 142,
Witt, G. C. 	Karlskrona för 60 år sedan 		183, 194.
Ålund, O. V. 	Den isländska sagans skådeplatser	206, 217, 246.
Den fattiges vänner 		        93, 96, 118.
Diakonissan 			        93, 96, 118.
Ockraren 			        117, 119.
Edisons postfonograf			    189.
Om autotypi 				    83, 84.
Österländska herdar 			    29, 46.

Berättelser, folksägner o. d.
E - th. 	 Bland klippor och hafstång 	226, 241, 276.
Ja eller nej! 			        86.
En sjömans äfventyr, af R. A. M.:
1.	Sjöresan från S:t Domingo 	    21
2.	En veckas tjenst 		    39.
v Hofsten, J. C. Småstadslif 			4, 10, 30.
v Hofsten, J. C. En afton på öfverstens veranda, 	145, 150.
Holmberg, P. E. Norden i Södern, 
Anteckningar från en resa till Italien.	    1, 26, 57, 73, 108.
Kvinnligt hjeltemod 			    273, 284.
Le Maitre, F. 	Örnens skyddsling		121, 135.
Rollin, F. 	Urds sagor
6. Draken på berget		        14, 18, 25.
7. Göijas bortröfvande		        104.
8. Filmer hin myckle		        261, 265.
Strömberg, ·T. Petrus i Rom			270.
Wigström, Eva. I sommarsol			69, 75.
Witt, G. C. 	Räddning från döden genom ett Koldinukors.  124.
Wästfelt, L. 	Mormors schatull 		38, 50, 90, 113, 158, 170.
Poesi och musik.
Bååth, A. U. 	Under björken			145.
Elmblad, M. 	Akta skogen!			47
Längtan			112.
Flyg, liten fogel! Af A. E.			18.
Gungnir. 	Förmiddagsbad		    177, 186.
v. Haxthausen, A. Vid aftonen		    83.
I går; i dag, i morgon! Af -r			255.
Modin, E. 	I stilla skog			143.
Runeberg, J. L. Han med korset 		65.
Sonnettcr af G. Ob.:
1.	Maria Antoiuette i Conciergeriet.
2.	I Lothringcn		        75.
Vera. 	Snödroppar
Fader förlåt dem!		        59.
Aftonstämning		            91.
Den lillas fundering		        91.
Ett lyckligt par			    118.
Unga systrar			        118.
Wittrock C. S.	Slägt med solen		    10.
Yttersta domen 			        202.
Musik.
Vid lifvets afton, af A. v. Haxthausen		33.
Teckningar,
utom de förut angifna
Althin, C. Arsenalsgatan	    		89.
Aftonsnack på strand		        200.
Värre än en tjuf 		        240.
Bertrand, M. 	Askungen			37					   Cruickshank, C. Anklagad för svans-nypning	256.
Dyfveman, K. J. Barmhertigheten och nöden	92, 96.
Forsbcrq, N. 	 En hjeltes död 		280, 284.
Haglund, R.	 Våra stadsvapen 		80, 109.
Hamilton-Geete A. Bilder från Vesterbotten 	160.
Holst, J. 	Det nappar 			248.
Janzon, N. G. 	Amoriner på resa		80.
Stök i hemmet 		            133.
Sommarlek 			        209.
Johansson, C. Svensk vinterbild 		46.
Utsigt vid Liden. 		        185.
Katzler, H. 	Badande barn 			177, 186.
Keen, O. 	Klara kyrkogård 		132.
Parti af Landsort. 		        136.
Koch, G. 	Nu nappar det 		    141.
Malmström, A. Grindslanten			249, 258.
Nilsson, S.  	Brud i Halland	 		12, 23.
Hallandstyper			        41, 56, 72.
Lappgosse		            281.
Nordling, A.   Hemkomsten			68. 72.
Nyström, J. 	Tarpejska klippan		253.
Domine Qvo vadis		        269.
v. Rosen, G.   Österländsk herde		29, 46.
Schultsberg, E.Höstlandskap			84.
Sliessmann, H. En vaktparad			165.
Södergren, S.  Bilder från Dalarö		205.
Åberg, Em.    Utsigt från Södertelje		9.
Sommarbild Nerike		        201.
Åberg, G.     Kampen för tillvaron		188.
Blandade ämnen.
Han hade mod att säga nej 			119.
Huru undvika bisting? 			    192.
Hvarjehanda 				    23, 120, 192, 216, 264.
Hårstjerna 				    149, 167.
Järnvägsvagnar i N. Amerika.			192.
Lyckan kommer, lyckan går. 			41.
Mammutdjuret 			        148, 167, 189.
Presten och arbetaren 			    22.
Stridens träd, allegorisk bild 			140.
Tankekorn 				    99, 144, 234, 264.
Öknens skepp 				    8, 32, 46.
Charader 		24, 48, 96, 120, 144, 192, 216, 240,264.         
Komiska teckningar 			    21, 24, 120.
Logogryfer 				    24, 48, 72, 264.
Omkastningsgåtor 			    120, 192, 216, 240.
Rebus 				     24, 48, 72, 96, 192, 216, 264.

Monks and Monasteries of the Egyptian Deserts

Utvalda

Förf: Otto F. A. Meinardus 1961; 436 sidor; Upplaga 1 — Cairo Press

Utvalda

MIN FAR UPPLEVER POLARNATTEN

av Maja Jäderin-Hagfors; 176 Sidor, 1939; Natur och Kultur

Min far upplever polarnatten

Edvard Jäderin är — som Sven Hedin framhåller i sitt förord – en av de vetenskapsmän som bidragit till att göra det svenska namnet ärat och aktat jorden runt. Inom geodesien, som tagit till sin uppgift att uppmäta jordens storlek och bestämma jordskorpans form m. m., har hans insats varit av banbrytande betydelse. Det är den svenska expeditionens öden och äventyr under övervintringen 1899–1900 som professor Jäderins dotter med stöd av brev och dagboksanteckningar här skildrar. Det är en bok som har något aktuellt att säga. Den visar genom karaktärsskildringar, främst av Jäderin själv men också av hans medhjälpare, hur manligt mod och vetenskaplig iver stå väl tillsammans inte blott med vänlig humor och gott lynne utan även med öm godhet. Flera i forskningen frejdade personer som t. ex. botanisten Thorild Wulff, den våghalsige Hans Frænkel och den lärde furst Albert av Monaco, träda läsaren till mötes. Skildringen är, påpekar Sven Hedin, belysande för det mödosamma forskningsarbete som ofta under svåra förhållanden utförts för att vidga vår kunskap om vår jords mera otillgängliga delar. Den bör verka sporrande på svensk ungdom till fortsatt dådkraftig insats i fädrens spår.

SFF:s serie FILMKLASSIKER introduktionshäfte från sveriges förenade filmstudios

Utvalda

41 st välredigerade och innehållsrika – numera antikvariska – filmintroduktioner . Varje filmhäfte innehåller mellan 7 och 11 sidor. På dessa presenterar häftesredaktören ingående regissör, manusförfattare, fotograf och övrig personal bakom filmerna. Häftena är givetvis illustrerade med bilder från filmerna.
Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för mer information. info@citron.se

501 sidor Filmhistoria
SÅ FÖDDES FILMEN

Med ”Så föddes filmen” vill Rune Waldekranz ställa filmmediets uppkomst och genombrott som massmedium i en delvis ny belysning. Han ser biograffilmen som en direkt fortsättning och vidareutveckling av 1800-talets på optiska effekter inriktade populärteater. –

I en bred översikt visar han att populärfilmen både i fråga om dramatisk struktur och genreindelning har sina rötter i teatrala konstgrepp och i ideologiska konventioner som skapades av melodramregissörer, vilka var sina egna för fattare och strävade att med känsloladdade, spännande och spektakulära pjäser vinna en masspublik.
Den tekniska utvecklingen, främst inom foto grafikonsten och ljusbildsmediet, förbättringarna av kamera och projektor, gjorde det i seklets slutskede möjligt att förvandla den spektakulära teatern till ett modernt massmedium och att skapa en verklighet större än verkligheten. Kopierade på celluloidbandet kunde melodramregissörernas rafflande visioner, inriktade på en masspublik och avsedda för storstadsteatrar med en kapacitet av tusentals åskådare, nå ut till en världspublik.
RUNE WALDEKRANZ — fil. lic. i teaterveten skap och professor i filmforskning – bygger sin skildring på ett omfattande, internationellt mate rial, till största delen bestående av vetenskapligt utförda specialundersökningar inom skilda fält av teaterns och filmens historia.
Mer information – maila info@citron.se

Driza-Bones – – – – – -Windjammer Days – – – – The Origins of the Driza-Bone Coat

Utvalda

Text 1992 CATHARINE RETTER ISBN 0 949284 19 X
144 sidor ”fullspäckade” med berättelser, sägner, fantasier och kunskap om australiensarna och deras Driza-Bones
Ur innehållet: Forword — The Legend of the Bush — WINDJAMMER DAYS — On The Land — Sewing The Seams — The Driza-Bone Museum — The Word had Passed Around — On The Track — Legends, Lore & Lies — Driza-Bone Maintenance — Glossary — Sayings
På sidorna 131-133 (Kap. Driza-Bone Maintenance) får du bl.a lära dig hur detta fantastiska och sägenomspunna plagg skall vårdas och hur du i 7 enkla steg viker och rullar ihop den till ett behändigt litet paket som smidigt ryms bakom ryttarsadeln, i sadelväskan eller i MC-bagen.
Sidorna 135 -137 (Kap. Glossary) består av ett australiensiskt slanglexikon.
Sista kapitlet Sayings innehåller 6 sidor med ”Några användbara fraser”, ”faktabank”, litteraturhänvisning samt fotoregister med hänvisning till alla fantastiska foton som finns i boken. KÖP DEN PÅ BOKBÖRSEN
Passa på 120:-

DOGS AS I SEE THEM

Utvalda

by LUCY DAWSON
1936

Vi har glädjen att presentera originalupplagan av Lucy Dawsons ”DOGS AS I SEE THEM” från 1936.
Så här presenterades boken när nytrycket från 2015 kom ut i handeln:
(Behöver vi påpeka att även denna upplaga är slutsåld sedan länge i Sverige)

A BELOVED CLASSIC FOR DOG LOVERS OF ALL AGES
With a new foreword by Ann Patchett

In the 1930s, Lucy Dawson’s friendly, sympathetic portraits of dogs were so popular with readers of American and British magazines that she agreed to gather them together in a book, Dogs As I See Them.

Now available once again after being out of print for decades, and a complete replication the original 1936 edition, Dogs As I See Them includes all of Dawson’s irresistible graphite and pastel drawings and handwritten notes. Along with her illustrations are her own amusing stories about the conduct of each of her subjects as they posed for her. Her charming reminiscences interpret the character and mood of each dog, and make us friends at once with each and every one in this gallery of endearing portraits. Dogs As I See Them is a remarkable collection dog lovers of all generations will take to their hearts.


KEATS’ POETICAL WORKS with Frontispiece 1921 praktverk med 5 upphöjda bind

Utvalda

CONTENTS 
  INTRODUCTION 
  LIST OF PRINCIPAL WORKS CONSULTED 
  CHRONOLOGY OF PRINCIPAL EVENTS, &c. 
  POEMS [published in 1817]
Dedication. To Leigh Hunt, Esq. 
   	“I stood tip-te upon a little hill" 
   	Specimen of an Induction to a Poem 
   	Calidone. A Fragment
   	To Some Ladies 
   	On receiving a curious Shell, and a Copy of Verses, 
from the same Ladies 
To • * * * [Georgiana Augusta Wylie, afterwards 
Mrs. George Keats]: To Hope 
Imitation of Spenser – 
“Woman! when I behold thee flippant, vain" 
 	 Epistles 
 	To George Felton Mathew 
To my Brother George. 
To Charles Cowden Clarke 
Sonnets 
i.	To my Brother George 
ii.	To * ***** [“Had I a man's fair form"] 
iii.	Written on the day that Mr. Leigh Hunt left Prison
iv.	“How many bards gild the lapses of time!" 
v.	To a Triend who sent me some Roses 
vi.	To G. A. W. [Georgiana Augusta Wylie]
vii.	“O Solitude ! if I must with thee dwell".
viii.	To my Brothers. 
ix.	"Keen, fitful gusts are whisp'ring here and there" 
x.	“To one who has been long in city pent". 
xi.	On first looking into Chapman's Homer. 
xii.	On leaving some Friends at an early Hour. 
xiii.	Addressed to Haydon. 
xiv.	Addressed to the same. 
xv.	On the Grasshopper and Cricket. 
xvi.	To Kosciusko 
xvii.	"Happy is England!" 
Sleep and Poetry
ENDYMION: A POETIC ROMANCE 
Preface by Keats 
Book I. 
Book II. 
 Book III 
Book IV 
LAMIA, ISABELLA, &c. [published in 1820]
Advertisement 
Lamia. Part I 
Lamia. Part II 
Isabella; or the Pot of Basil. A Story from Boccaccio
The Eve of St. Agnes 
Ode to a Nightingale 
Ode on a Grecian Urn 
Ode to Psyche 
Fancy 
Ode ("Bards of Passion and of Mirth”] 
Lines on the Mermaid Tavern 
Robin Hood. To a Friend 
To Autumn. 
Ode on Melancholy 
Hyperion. Book I 
Hyperion. Book II 
Hyperion. Book III 
POSTHUMOUS AND FUGITIVE POEMS 
On Death Women, 
Wine, and Snuff 
Fill for me a brimming bowl. 
Sonnet on Peace 
Sonnet to Byron 
Sonnet to Chatterton 
Sonnet to Spenser 
Ode to Apollo 
Sonnet to a Young Lady who sent me a Laurel Crown 
On receiving a Laurel Crown from Leigh Hunt 
To the Ladies who saw me Crown'd 
Hymn to Apollo 
Sonnet ["As from the darkening gloom"] 
Stanzas to Miss Wylie .. 
Sommet [Oh how I love, on a fair summer's eve”] 
Sonnet [“Before he went to feed with owls and bats”]
Sonnet written in Disgust of Vulgar Superstition 
Sonnet [ “After dark vapors have oppress'd our plaines”]
Sonnet written at the end of "The Floure and the Lefe”
 Sonnet to Haydon, with the following 
 Sonnet on seeing the Elgin Marbles ma 
 Sonnet on a Picture of Leander 
 To — [“Think not of it, sweet one, so; -"] 
 Lines – [Unfelt, unheard, unseen,"] 
 Sonnet on the Sea 
 Sonnet on Leigh Hunt's Poem The Story of Rimini"
 On Osford: a Parody 
 The Poet: a Fragment 
 Modern Love 
 Fragments of The Castle Builder 
 A Song of Opposites ["Welcome joy, and welcome Sorrow,"] 
 Sonnet to a Cat 
 Lines on seeing a Lock of Milton's Hair 
 Sonnet on sitting down to read King Lear once again. 
 Sonnet ("When I have fears that I may cease to be"]. 
 Sharing Eve's Apple 
 A Draught of Sunshine ["Hence Burgundy, Claret, and Port,"] 
 Sonnet to the Nile 
 Sonnet to a Lady seen fora few moments at Vauxhall 
 Sonnet - Blue! "Tis the life of heaven,"] 
 Sonnet to John Hamilton Reynolds 
 What the Thrush said: Lines from a Letter to John Hamilton Reynolds. 
 Sonnet-The Human Seasons
 Extracts from an Opera 
 	“O! were I one of the Olympian twelve,". 
 	Daisy's Song 
 	Folly's Song. 
 	“Oh, I am frighten’d with most hateful thoughts!". 
 	Song [The stranger lighted from his steed"] 
“Asleep! O sleep a little while, white pearl!" 
 	Faery Song ["Shed no tear - 0 shed no tear!"] 
Faery Song ["Ah! woe is me! poor silver-wing !"] 
Sonnet to Homer 
Song [“Spirit here that reignest!"] 
Teignmouth: "Some Doggerel," sent in a Letter to B. R. Haydon 
The Devon Maid: Stanzas sent in a Letter to B. R. Haydon 
Epistle to John Hamilton Reynolds
Dawlish Fair
Fragment of an Ode to Maia, written on May Day,1818 
Acrostic: Georgiana Augusta Keats 
Sonnet on Visiting the Tomb of Burns. 
Meg Merrilies 	
A Song about myself 
A Galloway Song 
Sonnet to Ailsa Rock 
Sonnet written in the Cottage where Burns was born 
Lines written in the Highlands after a Visit to Burns's Country 
The Gadfly 
Sonnet on hearing the Bag-pipe and seeing "The Stranger" played at Inverary
Sonnet written upon the Top of Ben Nevis 
Ben Nevis: a Dialogue 
Translation from a Sonnet of Ronsard. 
A Prophecy: to George Keats in America 
Stanzas ["In a drear-nighted December"] 
Spenserian Stanza written at the Close of Canto II, Book v, of 
  "The Faerie Queene". The Eve of Saint Mark 
Ode to Fanny
Sonnet to Sleep 
Song ["Hush, hush! tread softly!") 
Song "I had a dove"). 
Ode on Indolence 
Sonnet ("Why did I laugh to-night?") 
Sonnet: a Dream, after reading Dante's Episode of Paulo and Francesca 
An Extempore from a Letter to George Keats and his Wife 
Spenserian Stanzas on Charles Armitage Brown 
Two or Three: from a Letter to his Sister 
La Belle Dame sans Merci. 
Song of Four Faeries 
Two Sonnets on Fame 
Sonnet on the Sonnet 
Apollo and the Graces
”You say you love"
POEMS WRITTEN LATE IN 1819
Otho the great: a Tragedy, in Five Acts
Act I 
Act II 
Act III 
Act IV 
Act V 
King Stephen; a Fragment of a Tragedy 
A Party of Lovers 
Sonnet ["'The day is gone"] 
Lines to Fanny 
Sonnet to Fanny 
The Fall of Hyperion: a Dream. 
The Cap and Bells, or The Jealousies 
Lines supposed to have been addressed to Fanny Brawne. 
Sonnet written on a blank page in Shakespeare's Poems [“Bright star"). 
INDEX OF FIRST LINES


ILLUSTRATIONS
PORTRAIT OF KEATS: From a drawing by Joseph Severn     Frontispiece 
HAYDON'S LIFE-MASK OF KEATS placed in the position of Severn's drawing 
VI SÄLJER DEN VIA BOKBÖRSEN Klicka HÄR

KOCKEN och JÄGAREN

Utvalda

Här har du presenten till den som du tror har allt – Fri frakt från 229:- Eftersom vi av naturliga skäl ännu inte fått in den på Antikvariat Citrons hyllor hänvisar vi till ADLIBRIS

Kocken & jägaren : så jagar och lagar du älg, vildsvin, rådjur, dovhjort, hare och fågel – Inbunden, Svenska, 2021

Författare: Mikael EinarssonHubbe Lemon

Ur Adlibris bokpresentation

När Mikael Einarsson arbetade som kock på Skebo herrgård i Roslagen blev han god vän med brukets jägare Hubbe Lemon. Med hjälp av sina långa erfarenheter från både krog och skog har de nu skrivit en bok ihop.
Kocken & jägaren kombinerar klassisk viltmatlagning med gedigna jaktkunskaper och handfasta tips. Du får lära dig hur du jagar och lagar älg, dovhjort, rådjur, vildsvin, hare, ripa, and och duva men också hur du använder fler delar på djuret, vilka detaljer som är godast att äta färska och vilka du ska frysa in.

Boken är också proppfull med klassiska kockkunskaper som hur du binder upp en stek, plockar blodduva och hur du kokar god viltfond att alltid ha i frysen. De lagar gräddiga wallenbergare på viltfärs till familjen, gör egen viltkorv att äta med en kopp buljong på passet och bjuder jaktlaget på världens godaste älgkåldolmar tillagade över öppen eld

PONTIAC GTO – Stora unika Veteranbilder i original från PONTIAC MOTOR DIVISION Firebirden är 34cm x 82cm övriga 35cm x 610cm

Utvalda

Dessa bilder gavs ut 1967 i samband med modellpresentationen och är specialbeställda till Sverige direkt från Pontiac Motor Division i Michigan (se sista bilden). Tyvärr har vi enbart 2 bilder av varje, men givetvis säljer vi dem styckvis. Antikvariat Citrons visitkort ligger naturligtvis löst på bilden och det mörka på de vita omgivande fotokanterna är enbart skuggor. Bilderna är i mycket gott skick och har mesta tiden förvarats i sina ”originalrullar”.

Kontakta info@citron.se för närmare information
Kontakta info@citron.se för närmare information
Kontakta info@citron.se för närmare information
Kontakta info@citron.se för närmare information
Kontakta info@citron.se för närmare information
Kontakta info@citron.se för närmare information
Originalförpackning

Senast lästa bok! KORP Fyndplats: Bokhyllan på Tåkerns ”Naturum” i Östergötland

Utvalda

Författare: Göran Bergengren
Illustratör: Gebbe Björkman                                            
Upplaga: 1
ISBN: 9789173317146
Språk: Svenska
Vikt: 510 gram
Utgiven: 2015-10-30
Förlag: Carlsson

MER KORP!!


DU HITTAR DEM PÅ BOKBÖRSEN

SVENSKA LANDSKAPSFÅGLAR –
FÅGLAR I KIKARN –
SE PÅ FÅGLAR –

BYGGNADSVÅRD, RESTAURERING, RENOVERING,

Utvalda

”SVENSK MÅLARE-TIDNING” 1919 – 1923. Dokumenterad yrkeskunskap och senaste rön inom Målerihantverket för 100 år sedan!
— Antikvariat Citron – När återanvändning är som bäst!
En guldgruva för den restaureringsintresserade

INTRESSERAD AV SVENSK MÅLARE-TIDNINGS INNEHÅLL?
(Klicka vidare och använd ctrl. F för att söka i INNEHÅLLS-FÖRTECKNINGEN)

ÄNGLAR BLÅSER HÅRT

Utvalda

STURE DAHLSTRÖM: Änglar blåser hårt;
© Sture Dahlström 1961
Omslag av Jan Lagerstedt
RABÉN & SJÖGREN STOCKHOLM
Tryckt hos Bohusläningens AB Uddevalla 1961
”Ett något härjat omslag på en 60-årig ungdomlig, (troligen) odödlig ”kioskvältare”.

Från bokens presentation av Sture Dahlström på omslagets främre ”invik”. Läs och se mer på vår Bokbörsensida!

Från 1:a kapitlets inledning:
”Jag kom till Köpenhamn första gången strax efter kriget och stan har sen dess varit den fasta punkten i mitt snurriga liv. Ibland tog jag jobb med läskiga italienska makaroniband och drog runt med dom i hela Europa, men hela tiden längtade jag efter mina hårdboppande kompisar i stan, och så fort jag hade tjänat ihop en tusenlapp var jag tillbaka.
Kongens by är toppen. Toppen av brudar, öl, jobb, jazz och underbar dansk mat…”

Har du lust att hänga med i denna virvlande historia?Köp boken här!

ÖLAND

Utvalda

Passa på och komplettera din ”Ölandshylla”. Vi kommer ägna sista veckan i april med att presentera en del av vår litteratur om och från detta speciella landskap. Det kommer ”dyka upp” både sago- och faktaböcker, men allt vi lägger ut kommer hjälpa till med att förgylla tillvaron för både bofasta och tillfälliga besökare – – – och allt till väl avvägda priser, enhetsfrakt snabb leverans och betalning mot faktura!

ANTIKVARIAT CITRON – ÅTERANVÄNDNING NÄR DEN ÄR SOM BÄST!

Våra vilda växter och hur man känner igen dem. Illustrerad fickbok Del II ÖLÄNDSKA OCH GOTLÄNDSKA VÄXTER. — De tre översta bilderna visar från vänster 1: Exempel på växtbeskrivningen (här Ölands landskapsblomma) 2: Växtplanschernas utseende. 3: Bokens exteriör. En 12 x 17,5 cm charmigt använd ”fickflora” från 1948 på 99 sidor. Kanske blir det sommarens Coffee-Table-Book – Vi har kunder som använt sitt exemplar till bl.a. detta ”uppdrag”.
PS. Förmodligen har det tillkommit en del fridlysningar under de 70 år som gått sedan boken var till salu för första gången. DS

ALVARET OCH STRANDÄNGEN Förf; Knut Hagberg; 1962- Häftad; En omsorgsfullt ”uppsprättad” bok 15 x 22 cm, 146 sidor. Fotoillustrerad med foton av både Hans Hammarskiöld och Gösta Lundqvist. Att boken varit uppskattad bevisar de medföljande tidningsurklippen. Ett kan du läsa eller i all fall se här på bilden. Det ena har pga trähalten i tidningspapperet färgat av sig på sidan 113 men eftersom urklippen finns kvar och verkligen förhöjer läsvärdet på denna välredigerade bok så gör de den ännu mer unik.
Pris 60 SEK Till BOKBÖRSEN

ALVARENS FOLK av ELIN HÖK
13 x 19,5 cm 158 sid och tryckt 1923, Häftad
En numera sällsynt bok. Detta exemplar har dessutom tillhört Författaren Alf Henrikson och bär hans enkla men vackra EXLIBRIS.
Så här presenterar Mats Rehnberg författarinnan Elin Hök i sin bok ”På Öland”:
Gammal övertro samt folkliga värderingar och levnadsnormer utgör viktiga inslag i de skildringar av olika livsöden, som återges i Elin Höks (född 1889) prosaberättelser. Författarinnan härstammar från Kläckeberga och bodde någon tid i Gärdslösa. Skildringen Gubb-Kitt-fäntans verklighetsbakgrund utspelades vid 1800-talets slut i Långlöt.
Genom en olyckshändelse i ungdomsåren blev Elin Hök blind och har? sedan utbildats till blindlärarinna, översättarinna och bibliotekarie i De blindas förenings bibliotek.
Elin Hök avled 1974 i Stockholm (Antikvariat Citrons anm.)

Erich Ludendorff; MINA MINNEN FRÅN KRIGET 1914 -1918 — SÅLD —

Utvalda

med talrika skisser och planer

Bemyndigad översättning

av

Major E. Brusewitz

Bibliotikarie vid Svenska Generalstaben

Förra delen (1) & Senare delen (2) sammanbundna i en del. 422 + 405 sidor
Samtliga kartor I-X (välbevarade) förvaras i medbunden kartficka.

Inom kort kan du köpa den på BOKBÖRSEN — SÅLD —

VISINGSÖLITTERATUR du hittar dom på BOKBÖRSEN

Bild

Gå direkt till BOKBÖRSEN och sök på VISINGSÖ

Uncle Ivar’s Lapponian N. Testament — Åtå Testamenta 1903 med unik kyrklig proveniens från Glasgow och Jockmock

Utvalda

Notes to uncle Ivar's Lapponian N.testament
Ådå Testamennta_Åtå Testamenta 1903 med tillhörande unik proveniens från Glasgow. 1913-14 Jockmock 1915

DU HITTAR DEN PÅ BOKBÖRSEN KLICKA HÄR!